Zgodovinski pregeld - Gottscheer Volksgruppe
 1077
Med investiturnim bojem je cesar Heinrich (Henrik) IV. podelil fevde na Kranjskem patriarhom iz Ogleja in imenoval njihovega kanclerja Siegharda za patriarha.

1247
Pariarh Berthold (zgodovino te rodovine na Koroškem lahko spremljamo od konca 11.stol. , od 1141 imajo grofovski naslov) je usluge poplačal Ortenburžanom s podelitvijo posestev okrog Ribnice (Reifnitz) in ozemelj v njeni okolici, torej tudi pragozdove kasnejšega naselitvenega območja Kočevarjev.

1339
Patriarh Bertrand Oglejski je 1. septembra v svojem dopisu grofu Ottu Ortenburškemu , dovolil nastavitev kaplana za njegovo kapelo na njegovem posestvu v Mahovniku/ Mooswald. Kapela je bila posvečena sv. Jerneju. Naseljenci so svojo župnijsko cerkev (namreč v Ribnici) obiskovali z velikimi težavami. Patriarh je v istem pismu dovolil tudi ureditev pokopališča, brez zmanjšanja pravic župnije v Ribnici.

1363
1.maja 1363 je potrdil patriarh Ludvik, da je v okviru dušnopastirskega področja sv. Štefana v Ribnici v določenih gozdovih in gajih, ki so bili do tedaj nenaseljena in neprimerna za bivanje, nastale nove hiše in polja. Prišlo je številno ljudstvo, pričujejo, viri, ki so na novih področjih zgradili tudi več novih cerkva (med njimi tudi v Kočevju in Gotenici)

1377
Mahovnik / Mooswald, ki leži v vznožju hribovja, je izgubil svoj pomen v dolini. Kočevje/ Gottschee postane središče dežele in dobi tržne pravice.

1398
Nastane prvi Urbar: ohranil se je samo del Urbarja enote Kočevska Reka/ Rieg, ki vsebuje podatke o naseljencih in naseljih.

1400
Omenjen je Koprivnik/ Nesseltal in sicer kot župnija: sklepamo lahko torej, da so naseljenci z ognjem in plugom skrćili gozdove vzhodno od prvega naselitvenega področja.

1406
20. maja : Grof Friederich Ortenburški je izdal razglas: Kdor od naseljencev je nemoteno in brez ugovora gospostva 9 let in en dan uporabljal gozd pri urejenih pravnih razmerjih, temu ga ni več nogoče odvzeti. Ta gozdna ureditev naj bi preprečila vedno večja nasprotja in razprtije glede lastnine.
1415
Burkard Zink iz Memmingena piše: … šli smo na Kranjsko po slovenskih (vindišarskih) krajih v tržni kraj, ki se imenuje Ribnica, kakih 6 milj od Ljubljane v smeri proti Hrvaški. Bil je na poti k svojemu stricu, ki je bil takrat župnik v Kočevski Reki/ Rieg. V deželo je prišel z ženo Friedericha Ortenburškega, Margarethe von Teck. Zink je obiskal šolo v Ribnici, kraj, kjer je bila nekdaj rezidenca Ortenburžanov. Ribnica je bila okrog l. 1500 že slovensko mesto.

1418
izumrejeo Ortenburžani. Njihovo premoženj je na osnovi dedne pogodbe preslo leta

1420
na Celjske grofe. Celjski grofje so leta 1424 zgradili grad Friederichstein: takrat se je zgodila tudi tragična zgodba Veronike Deseniške

1456
umorjen je bil poslednji Celjski grof Urh / Ulrich

1460
Cesar Friederich III. je, po vojaških spopadih z Janezom Goriškim (Johann von Görz) zagotovil celotno dediščino Ortenburžanov.

1469
prvi vpad Turkov na Kočevsko. Požgali so trg Kočevje, ki je bil takrat placiran ob cerkvi Corpus Christi. Nov trg so zgradili ob reki Rinži.

1471
dobi mesto Kočevje mestne pravice z utrjenim obzidjem/ stolpom, mestni grb in prebivalstvo mestne pravice (iste kot v Novem mestu). Dovoljeni so bili štirje sejmi in dvoje proščenj na leto. Dobili so tudi svojega sodnika in mestni svet. Turki so mesto napadli dvajsetkrat (do l. 1598): več o tem najdemo pri sodobniku Widmerju str. 151. Še 22. januarja 1574 so prišli prebivalci Knežje Lipe/ Graflinden, Prerigelj/ Preriegel in Nemške Loke/ Unterdeutschau in zahtevali oprostitev davkov, ker so skrbeli za kresove, ki so opozarali na turško nevarnost.

1471
10. junija so sodnik in mestni svet za dve leti od cesarja najeli deželno sodišče Fridrihstajn/ Friedrichstein.

1476
28. junija je Friedrich III. potrdil novemu mestu, da je bratoma Petritz (Petric), meščanoma mesta Kočevje, posodil rudarske pravice za izkop železove rude.

1492
23. oktobra, je izdal Friederich III, Kočevarjem krošnjarsko pravo/ patent, ki je pomenilo nov vir dohodka za obubožano prebivalstvo. To krošnjarsko pravo so obnavljali vse do l. 1841, skupaj dvajsetkrat.

1497
9. junija je Friederich III. upravo spodnjo in gornje Kočevsko in Kočevsko Reko zahteval nazaj od Casperja Rauberja (v najem mu jih je dal novembra 1491), da jih je predal Wilhelmu Auerspergu.

1507
1. februarja je Maximilian I. celotno gospostvo prodal Jörgu Turjaskemu. Njegova samovolja je bila verjetno največji razlog za kmečki upor v Kočevju. Do upora je prišlo

1515
aprila 1515. Kranjski stanovi so upor lahko zadušili sele ob pomoči štajerskih stanov in 100 jezdecev in 400 pešakov s Koroškega.

1524
je Hans Ungnad lastnik zastavnega posestva, ki ga preda

1547
22. februarja cesar Ferdinand Stefanu Ursiniju, grofu Blagay. Ti hrvaški grofje so prvotno nemškim priimkom dodali končnice -ić, kasneje ič ali itsch. Iz priimka Jakl je tako npr. nastal priimek Jaklitsch. (= Jaklov sin, mali Jakl) 1558 je pod lastnistvom grofa Franca nastalo veliko novih naselij, On je npr. dal s trto zasaditi Novo Goro/ Neuberg pri Črmošnjicah/ Tschermoschnitz, ustanovil 25 novih vasi z 38 3/8 hubami na severovzhodu dežele vzdolž Kočevskega Roga in tako postal drugi kolonizator Kočevske.

1574
Na pobudo Karla II. Je nastal Urbar. V njem je registriranih 136 krajev, v katerih je bilo še 27 polnih hub, 904 polovičnih hub, štiri 3, tri tretjinske, 32 četrtinskih in osem osminskih hub. Takrat je bil največji kraj Kočevska Reka/ Rieg s 14 hubami, po 10 hub je imel Gornji Mozelj/ Obermösel, Koprivnik/ Nesseltal in Rajhenav/ Reichenau, oddaljeni Stari Log/ Altlag sedem in Stara Cerkev/ Mitterdorf šest. Grof Stefan ml. je znal zelo dobro uporabiti izsledke Urbarja za pobiranje davkov. Kmetje so se mu upirali, zato je vlada izdala dopis

1569
(8. september) v katerem odreja, da se kolovodje upora za en mesec zapre na ljubljanski grad in se jih kaznuje tako, da bodo ves mesec dobili samo kruh in vodo.

1618
1. marca je baron Hans Jakob Khiesel kupil kočevsko gospostvo. Tretjino tega gospostva je zasedal že od leta 1607.

1629
28. maja je imenoval papež Urban škofa Alberta iz Smederovega za kočevskega župnika z navodilom, da tu nastavi nemške kaplane, saj tam govorijo nemški jezik.

1641
je kupil Wolf Engelbrecht (njegova rodovina je imela v letih 1220-1263 v lasti Ribnico/ Reifnitz, njegov brat Johann Weikhard je bil osebi svetovalec cesarja Ferdinanda II.) od Asuerspergov kočevsko gospostvo.

1690
je prvič omenjena šola v mestu Kočevje/ Gottschee

1745
navaja seznam naslednje župnije in število vernikov v deželici: Kočevje/ Gottschee (3250), Kočevska Reka/ Rieg (1562), Mozelj/ Mösel (910), Koprivnik/ Nesseltal (1665) in Črmošnjice/ Tschermoschnitz (1692). Skupaj seznam navaja na Kočevskem 9079 ljudi.

1770
je Marija Terezija ukazala evidentiranje vseh moških prebivalcev in kraj njihovega bivanja. Ta seznam daje informacijo o natančnem številu hiš, tudi od 1574 ustanovljena nova naselja so zajeta. (Groethe str. 71, Petschauer str. 201) V tem času je bila izvedena tudi zadnja notranja kolonizacija (končana okrog 1825), potem je bilo vse zemljišče

1791
od 11. novembra tega leta so Auespergi kočevski vojvode

1809 -
1815
zasedba Francozov je v deželo spet prinesla pomanjkanje. 16- 18. oktobra 1809 so Francozi oplenili mesto in pred naglim sodiščem sodili in potem ustrelili upornike.

1849
ustanovljena je bila steklarna.

1851
jje bila prej enotna grofija z enotno upravo Kočevska (silvester patent cesarja Franca Jožefa I.) razbita na različne politične okraje (sodni okraj Kočevje/ Ribnica, na okraj Črnomelj/ Metlika in Novo mesto/ Žužemberk.

1867
   in
1869
1867 in 1869 je prepotoval Kočevsko Univ. Prof. K.J. Schroer. Raziskoval je jezik Kočevarjev in narodne pesmi ter s svojim slovarjem kočevarskega dialekta opozoril na pomen tega jezika v nemškem prostoru.

1872
28. oktobra je bila ustanovljena nižja gimnazija v Kočevju, 1873 so ustanovili štipendijski sklad za zunanje študente,16. maja 1881 je bil z dotacijo 100 000 goldinarjev Johanna Stampfla ustanovljen še en štipendijski sklad, ki je s pomočjo obresti leta omogočal študij revnejšim študentom.

1893
28. septembra je bila otvoritev železniške proge do Kočevja

1895
izide v Gradcu/ Graz pomembno delo Dr. Adolfa Hauffna Nemški jezikovni otok Kočevska

1904
4. januarja je izšla prva številka kočevarskega časopisa Gottscheer Bote. Časopis je oblast Kraljevine SHS 6. junija 1919 prepovedala. Njegov naslednik je bil od 1. augusta 1919 Gottscheer Zeitung, ki je nehal izhajati po izselitvi l. 1941 (zadnja številka na Kočevskem je izšla 3. decembra 1941) in od junija 1955 spet redno izhaja v Celovcu.

1918
Nova oblast Kraljevine SHS je razpustila vsa nemška društva in zaplenila njihovo premoženje. 31. decembra so dali odpoved vsem nemškim- prej avstrijskim- uradnikom in učiteljem, na mesto nemško govorečih redovnic v kočevski sirotnisnici so prišle slovenske, gasilci so morali uvesti slovenske komande, v samo 16 od 33 šolah so smeli imeti tudi nemške oddelke. Večina učiteljev in uradnikov je bila zato prisiljena poiskati delo v Avstriji, ostale so oblasti nastavile na čisto slovenske šole v slovenskem okolju.

1941
  na
1942
Kočevarji so se v veleiki večini izselili na področje med Savo, Krko in Sotlo, ki so ga za naseljence etično očistili nacisti. Leta 1945 so bili izgnani tako s tega področja kot tudi iz države. Zatočišče so našli v raznih begunskih taboriščih v Avstriji in Nemčiji.

1952
v Nemčiji in Avstriji nastanejo kočevarska združenja s ciljem pomagati rojakom tako materialno kot duhovno. Nastanejo spominski kraji, ki postanejo središča srečevanja in prireditev.

1980
vsa kočevarska združenja po svetu so praznovala 650 letnico Kočevske


www.gottschee.de